El psicopedagog


L’objectiu general de l’atenció psicopedagògica  en un centre escolar , segons el Departament d’Educació  és :” l’optimització de les pràctiques educatives que es porten a terme en el centre , per tal de  poder educar millor a tots els alumnes i aconseguir que desenvolupin al màxim el seu potencial , afavorint la seva inclusió en entorns educatius ordinaris”.
  
Aquest objectiu implica en la pràctica :

personalitzar la resposta educativa que és dóna a cada alumne i assegurar una acció coordinada de tots els professionals interns i  externs a l’escola que intervenen .
planificar les actuacions pedagògiques del centre per fer-ho possible
actualitzar els coneixements pedagògics i estar informat sobre les innovacions educatives
proporcionar suport pedagògic i didàctic als professionals dels centres educatius i fomentar la inclusió dels alumnes amb necessitats educatives especials a l’escola ordinària.


Les funcions de l’ assessor-a picopedagògic-a en el nostre centre són:

-  Aportar les orientacions i planificar les intervencions psicopedagògiques en l’elaboració i desplegament dels programes educatius individuals de l’alumnat.

- Col·laborar amb els professionals de l’escola en  l’atenció educativa de  l’ alumnat.

- Intervenir  amb  els alumnes  sobre aspectes personals, comportamentals i
educatius.

- Orientar a les famílies sobre pautes educatives adequades a l’edat i característiques
del seu fill/a.

- Col·laborar amb els  diferents serveis educatius, socials, mèdics que intervenen en l’atenció de l’alumne

-  Participar, aportant la visió psicopedagògica, en aquells temes generals d’escola que es considerin oportuns.

-  Assessorar als professionals del menjador sobre l’ús de pautes educatives adequades a l’edat i les característiques dels alumnes.
- Col·laborar en les actuacions i orientacions dels alumnes  que finalitzen l’escolaritat en el nostre centre, aportant les dades psicopedagògiques significatives.

- Col·laborar amb l ’Equip d’Assessorament Psicopedagògic en les temes previstos en el seu Pla de Treball.
- Compartir i unificar les actuacions psicopedagògiques que es porten a terme en les escoles d’educació especial de l’IMSP. Actualitzar els coneixements psicopedagògics i mantenir-se informar sobre  les innovacions  educatives .